Menaxhuesi i IGNORE-eve

Ocean

Antarë i ri
Me kete addons ju mjafton te klikoni mbi nick te nje useri qe deshironi ti jepni IGNORE, mund te zgjidhni vendet ( privat, kanal, notice, ctcps, invites, control codes) se ku te injorohet ky user dhe IGNORE mund ta vendosni ne tipet e MASK qe duani ( ju keshilloj tipin e MASK 2, ose nqs useri eshte teper i bezdisshem mund ti jepni tipin e MASK 4 ) ...

Code:
on *:LOAD:{
 ignore.settings
 echo $colour(info) -s *** Ignore manager successfully installed - To ignore someone, select the nickname and in the nicklist popup, select the item "Ignore >> Add to ignore list". You can do the same in the private chat popup.
 echo $colour(info) -s *** To view/edit the ignore list, go to the nicklist popup and select the item "Ignore >> Ignore list" or go to the menu "commands" above and select the item "Ignore list"
 linesep -s
}

alias uninstall.ignore.manager {
 unset %ignore.*
 echo $colour(info2) -se *** Ignore manager successfully uninstalled
 unload -rs $scriptdir $+ ignore.mrc
}

alias -l ignore.settings {
 set %ignore.delay [ off ]
 set %ignore.delay.timer [ 60 ]
 set %ignore.switches.default [ 2 ]
 set %ignore.type.default [ 2 ]
 .ial on
}


menu nicklist,query {
 &¤ Ignore ¤ 
 .&¤ Add to Ignore list ¤:ignore.manager $$1
 .&¤ View/edit ignore list ¤:show.ignoreList.dialog
}
alias show.ignoreList.dialog {
 if ($dialog(ignoreListDialog) == $null) { dialog -m ignoreListDialog ignoreListDialog }
 else { dialog -v ignoreListDialog }
}

alias ignore.manager {
 set %ignore.nick [ $1 ]
 if ($dialog(ignoreDialog) == $null) { 
  dialog -m ignoreDialog ignoreDialog 
 }
 else {
  dialog -v ignoreDialog
  setIgnore
 }
}

dialog ignoreDialog {
 title "Ignore"
 size -1 -1 290 140
 option dbu
 text "Mask types :",722,10 10 30 10,left
 radio "",723,20 21 10 10, left
 edit "",724,35 20 130 10, autohs left
 radio "",725,20 31 10 10, left
 edit "",726,35 30 130 10, autohs left
 radio "",727,20 41 10 10, left
 edit "",728,35 40 130 10, autohs left
 radio "",729,20 51 10 10, left
 edit "",730,35 50 130 10, autohs left
 radio "",731,20 61 10 10, left
 edit "",732,35 60 130 10, autohs left
 radio "",733,20 71 10 10, left
 edit "",734,35 70 130 10, autohs left
 radio "",735,20 81 10 10, left
 edit "",736,35 80 130 10, autohs left
 radio "",737,20 91 10 10, left
 edit "",738,35 90 130 10, autohs left
 radio "",739,20 101 10 10, left
 edit "",740,35 100 130 10, autohs left

 text "Ignore types :",741,190 10 35 10,left
 check "Privates",742,200 20 35 10
 check "Channel",743,200 30 35 10
 check "Notices",744,200 40 35 10
 check "Ctcps",745,200 50 35 10
 check "Invites",746,200 60 35 10
 check "Control codes",747,200 70 50 10

 text "Delay :",748,190 90 35 10,left
 edit "",749,200 100 15 10,left
 text "seconds",750,217 101 25 10,left
 check "Enabled",751,245 100 30 10

 button "Ignore", 720, 25 125 30 12, ok
 button "Cancel", 721, 60 125 30 12, cancel
 button "Save settings",752, 155 125 40 10
 button "Restore factory settings",753, 200 125 65 10
}

alias -l setIgnore {
 var %ign.i = 1
 var %ignore.address.did = 724
 while (%ign.i <= 9) {
  did -ra ignoreDialog %ignore.address.did $address(%ignore.nick,%ign.i)
  inc %ign.i 1
  inc %ignore.address.did 2
 }
 did -c ignoreDialog $calc(721 + 2 * %ignore.type.default)
 unset %ignore.nick
 if (%ignore.delay == on) { did -c ignoreDialog 751 | did -rae ignoreDialog 749 %ignore.delay.timer }
 else { did -u ignoreDialog 751 | did -rab ignoreDialog 749 %ignore.delay.timer }

 %ign.i = 1
 while (%ign.i <= $numtok(%ignore.switches.default,44)) {
  did -c ignoreDialog $calc(741 + $gettok(%ignore.switches.default,%ign.i,44))
  inc %ign.i 1
 }
}


ON *:DIALOG:ignoreDialog:INIT:0:setIgnore

ON *:DIALOG:ignoreDialog:SCLICK:751:{
 if ($did(751).state == 1) { did -e ignoreDialog 749 %ignore.delay.timer }
 if ($did(751).state == 0) { did -b ignoreDialog 749 %ignore.delay.timer }
}

;restore settings button
ON *:DIALOG:ignoreDialog:SCLICK:753:{ 
 ignore.settings 
 var %ign.i = 1
 var %ignore.address.did = 723
 while (%ign.i <= 9) {
  did -u ignoreDialog %ignore.address.did
  inc %ign.i 1
  inc %ignore.address.did 2
 }
 %ign.i = 1
 %ignore.address.did = 742
 while (%ign.i <= 6) {
  did -u ignoreDialog %ignore.address.did
  inc %ign.i 1
  inc %ignore.address.did 1
 }
 did -c ignoreDialog $calc(721 + 2 * %ignore.type.default)
 if (%ignore.delay == on) { did -c ignoreDialog 751 | did -rae ignoreDialog 749 %ignore.delay.timer }
 else { did -u ignoreDialog 751 | did -rab ignoreDialog 749 %ignore.delay.timer }

 %ign.i = 1
 while (%ign.i <= $numtok(%ignore.switches.default,44)) {
  did -c ignoreDialog $calc(741 + $gettok(%ignore.switches.default,%ign.i,44))
  inc %ign.i 1
 }
}

;save settings button
ON *:DIALOG:ignoreDialog:SCLICK:752:{
 var %ign.i = 1
 var %ignore.address.did = 723
 while (%ign.i <= 9) {
  if ($did(%ignore.address.did).state == 1) { set %ignore.type.default [ %ign.i ] } 
  inc %ign.i 1
  inc %ignore.address.did 2
 }
 %ign.i = 1
 %ignore.address.did = 742
 var %ignore.switches.save
 var %ignore.switches.abbr
 while (%ign.i <= 6) {
  if ($did(%ignore.address.did).state == 1) { 
   if (Privates isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = 1 } 
   if (Channel isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = 2 } 
   if (Notices isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = 3 } 
   if (Ctcps isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = 4 } 
   if (Invites isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = 5 } 
   if (Control isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = 6 } 
   %ignore.switches.save = %ignore.switches.save $+ $chr(44) $+ %ignore.switches.abbr
  }
  inc %ign.i 1
  inc %ignore.address.did 1
 }
 set %ignore.switches.default [ $right(%ignore.switches.save,$calc($len(%ignore.switches.save) - 1)) ]

 if ($did(751).state == 1) { set %ignore.delay [ on ] }
 else { set %ignore.delay [ off ] }
 if (($did(749).text != $null) && ($did(749).text isnum) && ($did(749).text >= 0)) { set %ignore.delay.timer [ $did(749).text ] }
 else { 
  if ($did(751).state == 1) { did -rae ignoreDialog 749 %ignore.delay.timer }
  else { did -rab ignoreDialog 749 %ignore.delay.timer }
 } 
}

;cancel button
ON *:DIALOG:ignoreDialog:SCLICK:721:close -x

;ignore button
ON *:DIALOG:ignoreDialog:SCLICK:720:{
 var %ign.i = 1
 var %ignore.address.did = 723
 var %ignore.mask
 while (%ign.i <= 9) {
  if ($did(%ignore.address.did).state == 1) { %ignore.mask = $did($calc(%ignore.address.did + 1)).text } 
  inc %ign.i 1
  inc %ignore.address.did 2
 }
 %ign.i = 1
 %ignore.address.did = 742
 var %ignore.switches
 var %ignore.switches.abbr
 while (%ign.i <= 6) {
  if ($did(%ignore.address.did).state == 1) { 
   if (Privates isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = p } 
   if (Channel isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = c } 
   if (Notices isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = n } 
   if (Ctcps isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = t } 
   if (Invites isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = i } 
   if (Control isin $did(%ignore.address.did).text) { %ignore.switches.abbr = k } 
   %ignore.switches = %ignore.switches $+ %ignore.switches.abbr
  }
  inc %ign.i 1
  inc %ignore.address.did 1
 }
 if ((%ignore.mask != $null) && (%ignore.switches)) { 
  if ($did(751).state == 1) { 
   ;scri pted by a_ d ude at w w w. ar mat han. c j b. n e t
   if (($did(749).text != $null) && ($did(749).text isnum) && ($did(749).text >= 0)) { ignore - $+ %ignore.switches $+ u $+ $did(749).text %ignore.mask }
   else { echo $colour(info) -se *** Ignore cancelled : wrong value for the delay }
  }
  else { ignore - $+ %ignore.switches %ignore.mask }
 }
 else { echo $colour(info) -se *** Ignore cancelled : no ignore address or ignore type switch(es) selected }
}

dialog ignoreListDialog {
 title "Ignore list"
 size -1 -1 270 130
 option dbu
 list 761,10 5 140 100
 text "Applied ignore type(s) :",765,200 5 70 10,left
 check "Privates",766,210 15 35 10
 check "Channel",767,210 25 35 10
 check "Notices",768,210 35 35 10
 check "Ctcps",769,210 45 35 10
 check "Invites",770,210 55 35 10
 check "Control codes",771,210 65 50 10
 check "Ignore enabled",772,11 100 70 10
 button "remove",762,160 75 30 10
 button "clear all",763,160 90 30 10
 button "update",764,160 10 30 10
 button "ok", 760, 120 115 30 12, ok
}


alias -l setIgnoreList {
 %ignore.number = $ignore(0)
 if (%ignore.number != 0) {
  var %ign.i = 1
  while (%ign.i <= %ignore.number) {
   did -a ignoreListDialog 761 $ignore(%ign.i)
   inc %ign.i 1
  }
  ;did -f ignoreListDialog $did(761,1)
  set.ignore.types 1
 }
 else {
  var %message = Ignore list is empty
  did -a ignoreListDialog 761 %message
 }
 if ($ignore == $true) { did -c ignoreListDialog 772 }
 else { did -u ignoreListDialog 772 }
}

;show the switches
alias -l set.ignore.types {
 var %ign.j = 766
 while (%ign.j <= 771) {
  did -u ignoreListDialog %ign.j
  inc %ign.j 1
 }   
 %ign.j = 1 
 var %types.max = $numtok($ignore($1).type,44)
 while (%ign.j <= %types.max) {
  if (private isin $gettok($ignore($1).type,%ign.j,44)) { did -c ignoreListDialog 766 } 
  if (channel isin $gettok($ignore($1).type,%ign.j,44)) { did -c ignoreListDialog 767 } 
  if (notice isin $gettok($ignore($1).type,%ign.j,44)) { did -c ignoreListDialog 768 } 
  if (ctcp isin $gettok($ignore($1).type,%ign.j,44)) { did -c ignoreListDialog 769 } 
  if (invite isin $gettok($ignore($1).type,%ign.j,44)) { did -c ignoreListDialog 770 } 
  if (codes isin $gettok($ignore($1).type,%ign.j,44)) { did -c ignoreListDialog 771 } 
  inc %ign.j 1
 }
}

ON *:DIALOG:ignoreListDialog:INIT:0:setIgnoreList

ON *:DIALOG:ignoreListDialog:SCLICK:761:set.ignore.types $did(761).sel

;delete button
ON *:DIALOG:ignoreListDialog:SCLICK:762:{
 var %no.ignore = Ignore list is empty
 if (($did(761).sel != $null) && (%no.ignore !isin $did(761,$did(761).sel))) { 
  var %selected.item = $did(761).sel
  ignore -r $did(761,%selected.item)
  did -d ignoreListDialog 761 $did(761).sel 
  var %ign.j = 766
  while (%ign.j <= 771) {
   did -u ignoreListDialog %ign.j
   inc %ign.j 1
  }   
 }
 else { echo $colour(info) -se *** Error : no entry selected }
}


;"delete all" button
ON *:DIALOG:ignoreListDialog:SCLICK:763:{
 var %no.ignore = Ignore list is empty
 var %ignore.number = $ignore(0)
 if ((%ignore.number != 0) && (%no.ignore !isin $did(761,$did(761).sel))) {
  var %ign.i = 1
  while (%ign.i <= $ignore(0)) {
   did -d ignoreListDialog 761 1
   inc %ign.i 1
  }
  ignore -r
  did -a ignoreListDialog 761 Ignore list is empty
 }
 else { did -ra ignoreListDialog 761 Ignore list is empty }
 var %ign.j = 766
 while (%ign.j <= 771) {
  did -u ignoreListDialog %ign.j
  inc %ign.j 1
 }   
}


;"update" button
ON *:DIALOG:ignoreListDialog:SCLICK:764:{
 var %no.ignore = Ignore list is empty
 if (($did(761).sel != $null) && (%no.ignore !isin $did(761,$did(761).sel))) { 
  var %update.switches
  var %switch.selected = 0
  if ($did(766).state == 1) { %update.switches = %update.switches $+ p | inc %switch.selected 1 }
  if ($did(767).state == 1) { %update.switches = %update.switches $+ c | inc %switch.selected 1 }
  if ($did(768).state == 1) { %update.switches = %update.switches $+ n | inc %switch.selected 1 }
  if ($did(769).state == 1) { %update.switches = %update.switches $+ t | inc %switch.selected 1 }
  if ($did(770).state == 1) { %update.switches = %update.switches $+ i | inc %switch.selected 1 }
  if ($did(771).state == 1) { %update.switches = %update.switches $+ k | inc %switch.selected 1 }
  if (%switch.selected >= 1) { 
   var %selected.item = $did(761).sel
   .ignore -r $did(761,%selected.item)
   ignore - $+ %update.switches $did(761,%selected.item)
   did -c ignoreListDialog 772
  }  
  else { echo $colour(info) -se *** Update ignore cancelled : no ignore types were selected }
 }
 else { echo $colour(info) -se *** Update ignore cancelled : no valid user was selected }
}

;ok button
ON *:DIALOG:ignoreListDialog:SCLICK:760:{
 if ($did(772).state == 1) { 
  .ignore on 
  if ($ignore(0) != 0) { echo $colour(info) -se *** Ignore enabled }
 }
 else { 
  if ($ignore(0) != 0) { echo $colour(info) -se *** Ignore disabled }
  .ignore off 
 }
}
 
Top