• Në 21 shkurt, 3 javë më parë, Italia kishte në total vetëm 16 raste me koronavirus,aq sa ka pak a shumë Shqipëria sot. Papërgjegjshmëria bëri që Italia të ketë afro 15 mijë të prekur, 1000 të vdekur e 2000 të tjerë në gjendje kritike dhe të shpërndajë virusin në gjithë Europën. Urojmë që të gjithë të bëhemi aq të përgjegjshëm sa mos të bëhemi pas 3 javësh, ajo që është Italia sot.

Ministrite e qeverise shqiptare

fcbesia

Anëtar i Respektuar
Lista e Ministrive te Qeverise Shqiptare,dhe webfaqet e tyre ne internet:

Ministria e Jashtme
Ministria e Puneve te Jashtme

Ministria e Brendshme
MOI


Ministria e Mbrojtjes
Republika e Shqiperise - Ministria e Mbrojtjes


Ministria e Integrimit
Ministria e Integrimit


Ministria e Financës
Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë


Ministria e Ekonomise,Tregëtisë dhe Energjitikës
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes


Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtesise


Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit
Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Tirane, Shqiperi


Ministria e Arsimit dhe e Shkencës
MASH


Ministria e Punës, اështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
MPCSSHB


Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Shendetesise


Ministria e Bujqësise, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Ministria e Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit


Ministria e Turizmit,Kultures,Rinise dhe Sporteve
MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURES, RINISE DHE SPORTEVE


Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave
Ministria e Mjedisit
 
Top