• Në 21 shkurt, 3 javë më parë, Italia kishte në total vetëm 16 raste me koronavirus,aq sa ka pak a shumë Shqipëria sot. Papërgjegjshmëria bëri që Italia të ketë afro 15 mijë të prekur, 1000 të vdekur e 2000 të tjerë në gjendje kritike dhe të shpërndajë virusin në gjithë Europën. Urojmë që të gjithë të bëhemi aq të përgjegjshëm sa mos të bëhemi pas 3 javësh, ajo që është Italia sot.

Hadithe....

Loverboy

мαи ωιтн α мιѕѕιои
Titulli: Hadithe....

Xherir Ibn Abdullahu r.a. tregon se Pejgamberi Alejhi Selam ka thënë: " Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet."

Buhariu
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Nga Ebu Musa Abdull-llah ibn Kajs el-Esh’arij r.a. përcillet se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Vërtet All-llahu i Madhërishëm gjatë natës e mban të shtrirë Dorën për të pranuar pendimin e mëkatarëve të ditës; dhe e shtrin Dorën gjatë ditës për të pranuar pendimin e mëkatarëve të natës, derisa të lindë Dielli nga perëndimi.”
(Transmeton Muslimi)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Transmetohet nga Ebu Hurejra, r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Besimtari me iman të plotë është ai që është më i sjellshëm, kurse më i miri prej jush është ai që është më i mirë për gratë e veta.”
(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadithi hasen sahih
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Ebu Ejjubi radijallahu anhu, tregon se një njeri i ka thënë Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve sel-lem,:
“Më trego për një vepër e cila më çon në Xhennet?”
Atëherë Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem, tha:
“Ta adhurosh All-llahun (T’i bësh ibadet), dhe të mos i bësh shok, të falësh namazin, të japësh zekatin dhe ta ndihmosh farefisin”.
(Hadith)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Nga Ebu Hurejra r.a. transmetohet se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “All-llahu i madhëruar thotë: “Unë jam në mendi*met e robit Tim për Mua, Unë jam me të kur më përmend Mua, në*se ai më përmend në veten e tij, Unë e kujtoj atë në veten Time, e nëse ai më përmend Mua në bashkësi, edhe Unë atë e kujtoj në bash*kësi më të mirë se të atij.” (Muttefekun alejhi)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Transmetohet nga Abdull-llah ibn Umeri r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Shokë më të mirë tek All-llahu i Madhëruar janë ata që janë më të mirë për shokun e vet dhe fqinjë më të mirë tek All-llahu janë ata që janë më të mirë për fqinjin e vet.”
(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Nga Ebu Dherri r.a. po ashtu transmetohet se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s ka thënë: “اdo mëngjes për çdo nyje (të trupit) tuaj ka sadaka. اdo tesbih - lavdërim (të shprehurit subhanall-llah) është sadaka; çdo tahmid - falënderim (të shprehurit elhamdu li-l-lah) është sadaka; çdo tekbir - madhërim (të shprehurit All-llahu ekber) është sadaka; urdhëresa për të mirë është sadaka, ndalesa kundër së keqes është sadaka. Krejt këtë e zëvendësojnë dy rekate namaz nafile (vullnetare) të paraditës (duhâ).”
(Transmeton Muslimi)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Transmetohet nga Aishja r.a., e cila thotë se ka thënë i Dërguari i All-llahut s.a.v.s.: “Kush shpik në fenë tonë atë që nuk është nga ajo, ajo gjë është e refuzuar.”
(Muttefekun alejhi)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Profeti Muhamed saws ka thene : Do te vije nje kohe ku te ruash imanin do te jete si te shtrengosh nje thengji me duart e tua!(trasmeton Tirmidhiu)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

“Kur lutet njeriu mysliman për vëllanë e tij mysliman dhe ai nuk është prezent, mbi kokën e tij qëndron një melaqe e cila dëgjon lutjen e tij për mirë thotë: "Amin , edhe për ty qofshin këto lutje". (Muslimi)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Nuk është pasuria në shumë mall, por pasuri e mirëfilltë është pasuria e shpirtit.”
(Muttefekun alejhi)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Nga Ebu Hurejra r.a. transmetohet se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Kush mëson diturinë me të cilën kërkohet kënaqësia e All-llahut të Madhëruar, por e mëson vetëm për shkak të synimeve të kësaj bote, ai nuk do të ndiejë aromë Xheneti Ditën e Gjykimit.”
(Ebu Davudi, me sened sahih)
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Uthman ibnu Affani r.a. thotë se i Dërguari i All-llahut ka thënë: “Më i miri prej jush është ai i cili mëson Kur’an dhe ia mëson atë dikujt.”
(Transmeton Buhariu)
 

Loverboy

мαи ωιтн α мιѕѕιои
Titulli: Hadithe....

Transmetohet nga Ebu Hurejre r.a. se Muhamedi a.s. ka thënë:

“Mos u hidhëro, Mos u hidhëro, këtë e ka përsëritur disa herë”.

BUHARIU
 

Violetta

>> KS- AL. etnike <<
Titulli: Hadithe....


Kanë rënë te ju sëmundjet e popujve para jush zilia dhe urrejtja. Keto sëmundje janë qethëse: nuk po them se do t`ua qethin kokën, por do t`ua qethin fenë.

Muhammedi alejhi selam
 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Ebu Ejjubi r.a. thotë se i Dërguari i All-llahut ka thënë: “Kush e agjëron Ramazanin, e pastaj e përcjell edhe me gjashtë ditë të muajit Shevval, do të jetë sikur të kishte agjëruar tërë jetën.”
(Transmeton Muslimi)
 

Loverboy

мαи ωιтн α мιѕѕιои
Titulli: Hadithe....

1310 - Na transmetoi Muhammed Ibën Se'iid el-Asbahanij, i cili tha: na ka transmetuar Sherijku, nga Rukejni, nga Nu'ajm Ibën Handhaleh, nga 'Ammar Ibën Jasir, i cili ka thënë: E dëgjova Pejgamberin – sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem – të thotë:"Ai që ka patur dy fytyra në dynja, do të ketë dy gjuhë prej zjarri Ditën e Kijametit."

Kaloi aty pranë një burrë trupmadh dhe ai (Pejgamberi – sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem -) tha:

"Ky është prej tyre." [Hadith Hasen]
 

Violetta

>> KS- AL. etnike <<
Titulli: Hadithe....


I Derguari i All-llahut salaAll-llahu alejhi we selem ka thën:

Mirësia smund të zhduket, as mëkati smund të harrohet. Ai që sjell aktgjykimin, do të thotë All-llahu ështe i gjallë përjetësisht. O njeri bën çka të duash: çka do që të mbjellësh, atë do të korrish.


Transmeton Bejhakiu
 

Violetta

>> KS- AL. etnike <<
Titulli: Hadithe....


Muhammedi alejhi selam ka thënë:

“Njerëzit që sprovohen më shumë janë profetët e Zotit, e pas tyre sprovohen njerëzit sipas besimit që kanë.

Ai që ka besimin e fortë, e ka sprovën e fortë, ai që ka besimin e dobët e ka sprovën e dobët. Zoti ia fal gjynahet besimtarit edhe kur gjembi i hyn në këmbë, derisa të ecë mbi shpinën e kësaj toke pa gjynahe”. 

princesha

Warrior Princess
Titulli: Hadithe....

Pejgamberi salAllahu alejhi we selem ka thënë:

''Ruajuni nga duaja (lutja) e atij që i keni bërë padrejtësi, sepse ndërmjet saj dhe Allahut nuk ka perde!''

((Transmeton Buhariu))
 
Top